سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سید هادی زرقانی – استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حجازی جوشقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مباحث کلیدی جغرافیای شهری به ویژه درایران مساله مکانیزم توسعه شهری بطور اعم و اقتصادشهری و بردارهای آن به عنوان موتور محرله این توسعه به طور اخص می باشد بدیهی است که هرگونه تلاشی برای ساماندهی نظام شهری و هدایت خردمندانه آن مستلزم شناخت صحیح نیروهای محرک توسعه شهری یعنی مولفه هیا اقتصادی اثرگذار برآن است شهرها با توجه به ماهیت و کارکرد خود سیاسی اداری، صنعتی ،توریستی، تجاری و ارتباطی و .. دارای مبانی و منابع اقتصادی متفاوتی می باشند امروزه درکنار عوامل سنتی عوامل مو متغیرهای جدیدی به عنوان مولفه های اقتصادی تاثیر گذار برتوسعه شهری مطرح شده است یک یاز مهمترین این مولفه ها به خصوص درشهرهای با کارکرد خدماتی صنعت توریسم می باشد جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات درکنار پیامدها و آثار متنوع آن درگسترش توریسم بین المللی نقش بسزایی داشته است. براین اساس درکلان شهرهایی مانند مشهد اصفهان شیراز و … توزیسم بین المللی این قابلیت را دارد که به یک منبع مطمئن و پایدار اقتصاد و توسعه شهری تبدیل شود این مقاله درصدد است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی نقش و جایگاه توریسم بین المللی را دراقتصاد و توسعه شهری با تاکید برکلانشهر مشهد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.