سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حجت مهکویی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
قاسم غریب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه توسعه و پیشرفت از ارکان اصلی اهداف کشورها در سطح جهانی، منطقه ای و محلی می باشد.مردم درون شهرها و روستاها، همواره به دنبال رفاه و آسایش، گذران اوقات فراغت و تفریح هستند و سعی دارند و خواهان آن هستند تا از محیط محل سکونت خود که عمدتا در شهرها زندگی می کنند به نحو احسن استفاده مطلوب را ببرند. در این میان نقش و وظایف دولتها برای برقراری یک محیط مطلوب که همه شهروندان از آن استفاده کنند مشخص و روشن است؛ دولتها وظیفه دارند تا امکانات و وسایل آسایش و راحتی مردم را تامین کنند. در جهان کنونی عوامل و عرصه های زیادی برای ایجاد یک مکان مطلوب ودارای امکانات بهینه وجود دارد که دولتها با توجه به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در برنامه اهداف خود دنبال می کنند، این محیط و زمینه را برای شهروندان ایجاد خواهند کرد. آنها همواره با توجه به پتانسیلهای محیطی که درون سرزمین یک کشور وجود دارد و بر اساس وظیفه ای که در راستای تامین زندگی رفاهمند برای مردم دارند این آسایش را برای شهروندان به ارمغان می آورند. از جمله این پتانسیلهای محیطی در شهرها و کشورها، توسعه توریسم و توریسم پذیری است که با توسعه این صنعت، می توان محیطهای سکونتی را به یک توسعه پایدار رساند. البته در دنیای کنونی قدرت و توانایی دیپلماسی کشورها در اهمیت جایگاه ژئوپلیتیکی آنها، در راس روابط و ارتباطات دو جانبه و جند جانبه میان دولتها قرار دارد. نتایج نشان می دهد که با توجه به درآمدهای اقتصادی، تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که صنعت توریسم بر روی مردم و محیطهای زندگی آنها دارد، قابلیت پذیری در توسعه محل سکونت آنها هموارتر و قابل اغماض است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و آمار صورت گرفته است. سوال آن این است که، صنعت توریسم در توسعه و تحول یک کشور چه نقش و جایگاهی دارد؟ و مفروض پژوهش این است که : صنعت توریسم در توسعه پایدار و بهبود زندگی نقش تاثیر گذاری دارد.