سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لیلا فرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی- مدیر موسسه تحقیقاتی و پژوهشی پویند
مهدی یخکشی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری

چکیده:

صنعت توریسم از دیدگاه اقتصاد دانان یکی از سریع ترین راه های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضریب انباشت سرمایه را دارد.در سالهای پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، صنعت توریسم و گردشگر ی که بنیان وجودی آن ایجاد ارتباطات جدید است با فرح شگفت انگی زی در حال رشد و فزون ی است . تاریخچه جهانگردی نشان می دهد که در گذشته های دور، انسان برای آگاهی از دنیای اطراف خود قرار و سکون نداشت و در راه دستیابی به یافته های تازه، از جایی به جای دیگر می رفت.مقاله فوق با هدف بررسی تمایل و عدم تمایل گردشگری در شهرستان بهشهر با حجم نمونه ۲۲۷ نفرگردشگرانی که از استان های مختلف این شهر را به عنوان مکان توریستی در نظر گرفته بودند به ش یوه پیمایشی و با بررسی فرضیات تدوین گردیده است فرضیات زیر پس از تجزیه و تحلیل یافته های آماری از طریق نرم افزارSPSS آزمون پیرسون) مورد تأیید قرار گرفته و بین تمایل به گردشگری و متغیرهای زیر رابطه وجود دارد. بین پیشینه ذهنی از جامعه میزبان وتمایل به گردشگری رابطه معنی داری وجوددارد . بین امنیت توریست در جامعه میزبان وتمایل به گردشگری رابطه معنی داری وجوددارد . بین مشارکت در جامعه میزبان وتمایل به گردشگری رابطه معنی داری وجوددارد . بین تبلیغات واطلاع رسانی جامعه میزبان وتمایل به گردشگری رابطه معنی داری وجود دارد