سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لیلا سهیلی وند – عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
محمد اکبرپورسراسکانرود – دانشجوی دکتری

چکیده:

محیط شهری که از آن به تعابیر مختلفی همچون فضای شهری و چشم انداز شهری یاد می شودچیزی بیشتر از محیط کالبدی و ساخته شده شهری است بهعبارت دیگر تعاملات و روابط اجتماعی پیوندهای عاطفی نیز جزئی از این محیط به شمار می آید امروزه هدف اصلی از برنامه ریزی و طراحی شهری دستیابی به کیفیت مسکن کیفیت حمل و نقل کیفیت فضاها و درنهایت کیفیت محیط زندگی می باشد درواقع برنامه ریزی و طراحی شهری یکی از بسترها و اهرمهای نیرومندی است که م یبایست زیرساخت را برای محیط مناسب تر فراهم آورددر همین راستا مقاله حاضر در پی بررسی شاخصهای کیفیت محیط در محله شهری یافت آباد تهران است این تحقیق به لحاظ روش از نوع پیمایشی مبتنی برپرسشنامه است هدف اصلی تحقیق بررسی کیفیت محیط شهری دو محله یافت اباد جنوبی و شمال است منطقه ۱۸ شهرداری تهران می باشد بررسی مسائل و چالشهای اساسی در حوزه های مختلف کیفیت محیط شهری مبین آن است که محله شهری یافت آباد دراین ارتباط با چالشهای اساسی مواجهه است تحلیل دیدگاه ساکنین شهری محله شهری یافت اباد از طریق ازمون تی تک نمونه ای نشان میدهد که از بین سیزده معیار اصلی کیفیت مسکن ساختمان شبکه معابر و دسترسی ها و حمل و نقل امکانات رفاهی در سطح شهر پارک، بوستان و فضای سبز آلودگی صوتی آلودگی هوا آب و خاک آلودگی بصری هویت محیطی طراحی و منظر شهری خدمات بهداشتی و درمانی امنیت شهری و احساس رضایت شادابی سرزندگی تعیین شده توسط محققان جز درچهر معیار فضای سبز شبکه حمل و نقل بهداشت و درمانی و در نهایت امنیت شهری که بالاتر از متوسط گویه ها تعیین شده است د ر نه معیار دیگر کمتر از متوسط پاسخ ه ا بدست آمده است.