سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا مزیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
علی اصغر اصغری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
محمد میرعرب رضی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اکوتوریسم دریک تعریف کلی عبارت است از گسترش توریسم طبیعت برمبنای مسئولیت پذیری دربرابر محیط زیست و هرگونه برنامه ریزی اکوتوریسم رسیدن به توسعه پایدار از اولویت برخوردار است از این رو تحقیق حاضر بعنوان بررسی قابلیت ها و ظرفیت های توسعه توریستی منطقه ناهارخوران با تاکیدبراکوتوریسم به انجام رسیده است هدف از نوشتار حاضر معرفی و افزایش آشنایی سیاست گذاران و مردم ملحی با توانمندی های اکوتوریسم منطقه ناهارخوران و شناخت پتانسیلهای طبیعی منطقه و تاثیر گردشگری بررشد و توسعه آن و همچنین قابلیت ها و شناخت طبیعت گردی و جذابیت های ان از دید گردشگران مورد بررسی واقع شده است و نقش طبیعت گردی و پیامدهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی درمنطقه مورد مطالعه یکی دیگر از ابعاد موضوع تحقیق می باشد این تحقیق با روش کتابخانه ای و اسنادی با مشاهدات میدانی به معرفی جاذبه ها و پتانسیلهای بالقوه اکوتوریسم منطقهناهارخوران گرگان می پردازد پژوهش حاضر به روش توصیفی انجام شده است همچنین اطلاعات لازم توسط پرسشنامه از ساکنین محلی و گردشگرانی که بخصوص درایام تعطیل در منطقه مورد مطالعه بوده اند جمع آوری شده است درابعاد اقتصادی و اجتماعی ورود گردشگران نه تنها اثرات منفی ندارد بلکه موجب افزایش ضریب اشتغال و فرصتهای شغلی که خود موجب میشود افراد بومی پدیده های منفی اجتماعی مانند بیکاری که منشا برخی از ناهنجاریهای اجتماعی است کاسته شود