سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر واحد حیدرنیا – مهندسمکانیکشرکت پالایش نفت تبریز و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرا

چکیده:

امروزه مهمترین و با ارزشترین سرمایه هر سازمانی،نیروی انسانی متفکر،خلاق و با انگیزه است که بیشتر کاستیهای سازمان را جبرانمیکند و میتواند سازمان را به تعالی و بهبود مستمر برساند.در این راستا،مدیریتاین گنجینه سازمانی بسیار حائز اهمیتاست.یکی از اثربخشترین روشهای مدیریتمنابع انسانی،توانمندسازی آنهاست.در این مقاله چهار مورد از اصلی ترین عوامل موثر بر توانمندسازیشامل آموزشهای رسمی،تفویضاختیار،کار تیمی و چرخششغلی مورد بررسی قرار گرفته است. و با توجه به اینکهفضای رقابتی ایجاد شده بین سازمانها ایجابمیکند تا فرآیندهای خلاقیتو نوآوری تقویتیابد و تحقق این امر مستلزم تغییرو تحولفرهنگسازمانی است. هر سازمانی برای ادامه حیات در دنیای متلاطم و متغیر امروزی باید به کارآفرینی و نوآوری روی آورد و ضمنشناخت تغییرات و تحولات محیط پیرامون، برای رویارویی با آنها به دنبال پاسخهای بدیع و نو باشد. لذا شایسته استبرای تشویقخلاقیت و نوآوری، سازمانها با فرهنگتیمی شکل گیرند. در این مقاله سعی شده استبا ارائه تعاریفی از خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی، موضوع توسعه و نهادینه کردن این تکنیکها در سازمانها را مورد بررسی قرار داد