مقاله توانمندی ها و مهارت های موثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: توانمندی ها و مهارت های موثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدریس
مقاله آموزش عالی
مقاله برنامه درسی
مقاله مهارت های تدریس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین خندقی مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین میزان اهمیت و به کارگیری توانمندی ها و مهارت های موثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه بود. این تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل دو گروه اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و حجم نمونه ۵۲۳ نفر از دانشجویان و ۱۷۱ نفر از اعضای هیات علمی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه وشان (۱۹۹۹) بود که روایی آن به دو طریق روایی محتوایی و روایی از طریق دو نیمه کردن بررسی شد. برای بررسی پایایی و همسانی درونی گویه های پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل فرضیه اول، دوم، سوم و چهارم از آزمون ANOVA یک طرفه و برای فرضیه پنجم و ششم از آزمون t استیوونت همبسته و برای فرضیه هفتم، هشتم و نهم از آزمون t استیوونت استفاده شد. نتایج نشان داد که میان میزان موثر بودن مولفه های تدریس از منظر اعضای هیات علمی و دانشجویان اختلاف معناداری وجود دارد. میان میزان به کارگیری مولفه های تدریس از منظر اعضای هیات علمی و دانشجویان اختلاف معناداری وجود دارد. بین ترتیب اهمیت و ترتیب به کارگیری مولفه های تدریس در دو گروه اعضای هیات علمی و دانشجویان اختلاف معناداری دیده شد. همچنین، بین نظر دانشجویان و اعضای هیات علمی در خصوص اختلاف میان وضعیت موجود (به کارگیری مهارت های تدریس) و مطلوب (میزان اهمیت مهارت ها) تفاوت معناداری وجود داشت. به طورکلی، یافته های پژوهش ضرورت گذر از وضعیت موجود به مطلوب را به نحو روشنی نشان داد.