سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود رئوفی فرد – رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان قم
یحیی زارع – مدیر کل هواشناسی استان قم
زهرا دانیال – رئیس اداره امور اداری ومالی هواشناسی استان قم

چکیده:

با توجه به ضرورت توانمندسازی کارکنان و سازمان و کارآفرینی در سازمان های دولتی، این پژوهش به دنبال ضرورت مذکور است ، تا بر اساس آن الگویی کاربردی برای بهبود توانمندسازی کارمندان و کارآفرینی در سازمان های اجتماعی و فرهنگی دولتی طراحی وتبیین نماید و با توجه به هدف فوق الذکر، این پژوهش، امروزه یکی از معضلاتی که سازمانها به آن مبتلایند، مشکل نیروی انسانی و ناتوانی سازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان بهوی ژه در سطوح کارشناسی و تخصصی است. این امر سبب کاهش بهره وری سازمان و ناتوانی در رقابت در عرصه های ملی و بین المللی شده است . متداولترین راه برای بر طرف ساختناین مشکل به کارگیری روش مدیریت مشارکتی بر اساس نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد که ابزاری برای نهادینه سازی ، عارضه یابی ، خلاقیت، بهیود جویی ، کارگروهی ، عادتگریزی و مسئولیت پذیری است. این نظام در حقیقت یک نظام مدیریتی است که به منظور ایجاد و تقویت روحیه مشارکت فردی و گروهی کارکنان در تصمی مگیریها و امور اجرایی و در راستای بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری سازمانی استقرار می یابد.و تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مساله یابی، چاره جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست