سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

از آنجا که منابع انسانی باارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کنندهقابلیت های اساسی هر سازمانی به شمار میآید، یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایطفعلی، کارآمد تر کردن نیروی انسانی سازمانها است. آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد ایناست که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود، بلکه باید از راههای گوناگون بهتوسعه آموزش نیروی انسانی پرداخت و این مهم، جز با اعمال برنامههای راهبردی در قلمرو مدیریت منابعانسانی، امکانپذیر نخواهد بود. انسجام در برنامههای توسعه منابع انسانی مستلزم توسعه برنامههای توانمندسازینیروی انسانی است که مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در یکپارچه سازی و تلفیق این برنامه ها برای ارائهالگوی مناسب توانمندسازی نیروی انسانی ایفا میکنداین مقاله به صورت اجمالی موضوع توانمندسازی ونظریات ارائه شده، ریشه ها و عوامل موثری را که باعث عدم اجرای موفقیت آمیز توانمندسازی واقعی درسازمانها می شود را بررسی ودر ادامه به ارزشهای نهفته در نظریه توانمندسازی، خصوصاً آن مواردی که درمحیط های کاری متداول است می پردازد.