سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رحیم هاشم پور – دکتری آمایش و شهرسازی
الهام کاکاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

مبحث توانمندسازی مبحثی نوپا دردنیای شهرسازی معاصر ایران میباشد که تلاشی جامعه شناسانه برای ارتقای سطح اقتصادی فرهنگی واجتماعی یک منطقه یا محله و … می باشد که درحال حاضر به عنوان ضرورتی برای رسیدن به جامعه ای مدنی مطرح شده است هنگامی که توانمندسازی درمقیاس شهرهای کوچک بیان میشود غالب فعالیت ها مبتنی برقابلیت ها و روابط متعامل بین شهر وشهروند پایه ریزی می شود و هدف عمده آن بهره گیری بیشتر ازپتانسیلها ی موجود درشهرها برای فعالیت های اجتماعی مشارکتی است چرا که اگر چنانچه شهرهای کوچک به توسعه لازم دست نیابند خود سکوی پرشی برا یمهاجران جدید بدل خواهد شد پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با استفاده زا روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیر یاز رهیافت برنامهر یزی استراتژیک سعی دارد به شناخت و تحلیل مسائل و مشکلات شهرهای کوچک درزمینه های محیطی اقتصادی اجتماعی عملکردی و کالبدی پرداخته و راه حل مناسبی برای احیا و توانمندسازی آن ارایه کند.