سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز حسن زاده – کارشناس مسائل اجتماعی، مهندسان مشاور بوم نگار پارس
حامد دهقانی – مدیر پروژه طرح سد آزاد و سامانه انتقال

چکیده:

رویکرد نیازهای اساسی توسعه، یک رویکرد اقتصادی – اجتماعی است که بر پایه مشارکت مردم استوار است. در این برنامه با بالا بردن میزان اعتماد به نفس و خودکفایی مالی و مدیریتی مردم، موجبات توانمندسازی افراد جامعه در راستای اشتغال،کارآفرینی و توسعه آن منطقه فراهم م یشود. در رویکرد توانمندسازی اجتماع محور، اجتماع واحد اصلی تصمی مگیری و مدیریت توسعه است. اجتماع توانمندشده، اجتماع سازماندهی شد های است که توانای یها ومشکلاتش را خود تعریف م یکند.نیازها، اولوی تها و تصمی مگیر یها را در اجتماع محلی و ملی بیان م یکند و از طریق اعضاء برگزید هاش در پژوهش،برنام هریزی، اجرا و ارزشیابی تمام برنام هها و مداخلات تاثیرگذار بر اعضا و محیط پیرامونش مشارکت دارد. اساس این رویکرد یک تغییر نگرش از روش سنتی برنام هریزی و اجرای متمرکز به مشارکت آحاد جامعه در راستای توسعه و اشتغال است، بهطوری که خود مردم مشکلاتشان را ارزیابی و شناسایی م یکنند و سپس با اولوی تبندی برنام هها و طر حهای مورد نیاز و تبیینرا هح لهای مناسب، از طریق ارگا نهای دولتی برای اجرای آنها حمایت و پشتیبانی م یشوند. بدیهی است در این رویکرد برنام ههایی در اولویت قرار م یگیرند که باعث کار آفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن، تولید پایدار و ارتقای شاخ صهای رفاه اجتماعی گردند. روستایزونج در زمر هی روستاهایی است که در جریان ساخت سد آزاد بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی و باغات خود را از دست م یدهد. لذا طرح توانمندسازی با اهداف فوق به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای تداومحیات روستا و تثبیت جمعیت آن در دستور کار مجری طرح سد آزاد قرار گرفت.