مقاله توانمندسازی کارکنان به عنوان حلقه میانجی بین سرمایه فکری و کیفیت زندگی کاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۹۲ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: توانمندسازی کارکنان به عنوان حلقه میانجی بین سرمایه فکری و کیفیت زندگی کاری
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه فکری
مقاله توانمندسازی روانشناختی و کیفیت زندگی کاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دعایی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزبخت زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شیخه پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شیخه پور زانیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه یکی از عامل های کلیدی در بهبود فرایندهای کسب و کار و کلید موفقت سازمان ها، توسعه سرمایه فکری سازمان ها است، چرا که یکی از مهمترین وظایف مدیریت سرمایه فکری، شکل دهی به فرایندهای ایجاد و تحصیل ارزش از دانش است. در راستای این مهم، این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان از طریق توانمندسازی می پردازد. جامعه آماری شامل کارکنان پرستاری بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان می باشد، که (۱۳۲ نفر) از این افراد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند به سه پرسشنامه سرمایه فکری و کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی جواب دادند. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفت، همچنین پرسشنامه ها با روایی محتوایی بالا تهیه شدند. داده های بدست آمده با استفاده از نرم های Spss و Liserl مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد سرمایه فکری و ابعادش (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری) از طریق توانمندسازی تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دارد. نارضایتی از کیفیت زندگی کاری مشکلی است که صرفنظر از مقام سازمانی افراد، هم خود افراد و هم به سازمان آسیب وارد می کند و جلوگیری از این آسیب ها زمانی امکان پذیر خواهد بود که به سرمایه های فکری توجه و رسیدگی ویژه ای بشود و در راستای توجه به سرمایه های فکری نباید توانمندسازی منابع انسانی سازمان را نیز فراموش کرد.