مقاله توانمندسازی محاسبات دارویی پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش پرستاری از صفحه ۴۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: توانمندسازی محاسبات دارویی پرستاران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محاسبات دارویی
مقاله پرستاران
مقاله توانمندسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برای تجویز ایمن داروها و پیشگیری از خطاهای دارویی، توانایی محاسبات دارویی یکی از مهارت های اساسی است که پرستاران باید داشته باشند. این مطالعه با هدف افزایش مهارت محاسبات دارویی پرستاران شاغل در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نجف آباد انجام شده است.
روش: یک روش نیمه تجربی بوده که در آن جهت جمع آوری داده ها از روش پرسشنامه استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه پرستاران شاغل در بیمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد هستند. روش نمونه گیری، آسان (در دسترس) بود که ابتدا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، پیش آزمون از ۴۳ نفر نمونه های مورد پژوهش به عمل آمده سپس مداخله به شکل کارگاه آموزشی برگزار گردید و سه هفته بعد، پس آزمون انجام شد. پایایی ابزار با استفاده از روش همسانی درونی و به صورت دو نیمه کردن و محاسبه ضریب پایایی اسپیرمن – براون برابر ۰٫۹۳ تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS v.18 و آزمون های آماری تی مستقل، علامت، ویلکاکسون، من ویتنی، مک نمار و ضریب همبستگی پیرسون انجام گردید.
یافته ها: از میان ۴۳ نفر شرکت کننده در مطالعه ۲۱ نفر (%۴۸٫۸) قبل از آموزش در سطح متوسط و ضعیف بوده و بعد از آموزش همه پرستاران (۴۳ نفر، ۱۰۰%) در سطح خوب قرار گرفتند و به حداقل %۸۳ سوالات پاسخ درست دادند. قبل از اجرای دوره آموزشی محاسبات دارویی میانگین نمره کل پرستاران زن ۱۴٫۵۲ و میانگین نمره کل پرستاران مرد ۱۸٫۹۳ و میانگین نمره کل پرستاران ۱۵٫۹۵ بود. در ابتدای دوره اختلاف معناداری بین نمرات پرستاران مرد و زن وجود داشت (p<0.05) به طوری که پرستاران مرد نمره کل محاسبات دارویی بیشتری داشتند. پس از اجرای دوره آموزشی میانگین نمرات پرستاران زن به ۲۳٫۰۳ و پرستاران مرد به ۲۳٫۲۹ و میانگین نمره کل پرستاران به ۲۳٫۱۲ افزایش یافت و اختلاف معناداری بین نمرات پرستاران در کل نمونه و همچنین در هر دو جنس مرد و زن، از آزمون محاسبات دارویی قبل و بعد از اجرای دوره مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج تحقیق موید افزایش مهارت پرستاران در محاسبات دارویی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش، نیاز آموزشی پرستاران در امر محاسبات دارویی، واضح بوده و می توان با برنامه ریزی های مداوم و مستمر آموزشی، مهارت فوق را که از حساسیت ویژه ای در جلوگیری از خطاهای دارویی دارد، افزایش داد.