سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رازقه اخباری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شایسته فر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان،(پژوهشکده محیط زیس
اسماعیل دره زرشکی – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق، از نانو ذرات اکسید آهن (مگهمایت) تولید شده به روش نوین تک مرحلهای جهت بررسی حذف رقابتی یون هایCr (VI) و Ni (II) ،Cu (II) از پساب معادن با تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل غلظت اولیه مس، کروم و نیکل pHزمان تماس و دما استفاده شد. نتایج نشان داد، در غلظت اولیه ۵۰ میلیگرم بر لیتر، مقدار جاذب ۰/۱گرم و دمای ۷۰ درجه سانتیگراد، میزان جذب کروم در ۲/۶،pH = میزان جذب مسدر ۶/۵pH = و میزان جذب نیکل درpH = 8/5حداکثر میباشد. ایزوترم جذبی توسط مدل فرندلیچ و لانگمیور مورد بررسی قرار گرفت و مشخصشد که جذب مس، کروم و نیکل توسط نانو ذرات مگهمایت از مدل جذبی لانگمیور پیروی میکند. بر اساس نتایج بدست آمده، اگرچه فرایند جذب سطحی با استفاده از نانو پودر اکسید آهن به عنوان روشی مناسب جهت تصفیه پسابهای حاوی مس، کروم و نیکل معرفی میگردد، در شرایط مشابه، با افزایش غلظت اولیه یونهای مس، نیکل و کروم، رقابت مسدر جذب شدن به جاذب (γ-Fe2O 3درpH خنثی، بیشتر از کروم و نیکل می باشد.