مقاله توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در مواجهه با معضلات اخلاقی حرفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در مواجهه با معضلات اخلاقی حرفه ای
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استدلال اخلاقی
مقاله دانشجویان پرستاری
مقاله معضلات اخلاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رژه ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: هروی کریموی مجیده
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: خاتونی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زیرک محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر طبق شواهد در بسیاری از کشورها، پرستاران حتی با مدارج تحصیلی بالا در مورد مباحث اخلاقی توانایی ابراز عقیده نداشته یا به نحوی کنار گذاشته می شوند. این مطالعه به منظور تعیین توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و عوامل موثر بر آن صورت گرفت.
روش: این مطالعه به روش توصیفی همبستگی روی ۲۳۶ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۱ انجام شد. نمونه ها با روش سرشماری انتخاب شدند. از پرسشنامه تعیین سطح توانایی استدلال اخلاقی که بر مبنای تئوری Kohlberg طراحی شده استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه، ۲۷ دانشجو (۱۱٫۳ درصد) در سطح پیش عرفی، ۶۸ دانشجو (۲۸٫۷ درصد) در سطح عرفی، ۱۱۲ دانشجو (۴۷٫۸ درصد) در سطح پسعرفی و ۲۹ نفر (۱۲٫۱ درصد) در سطح ملاحظات بالینی قرار داشتند. همچنین بین سابقه کار با سطح توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان رابطه آماری معنی دار معکوسی وجود داشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه حدود نیمی از دانشجویان در سطح پس عرفی قرار دارند، ولی هنوز تعداد قابل توجهی از آنان در سطوح پایین تر توانایی استدلال اخلاقی هستند. این امر نشان دهنده لزوم توجه بیشتر مسوولین برنامه ریزی دروس پرستاری به پرورش توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری است.