سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

یکی از راهبردهای کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته وتوسعه نیافته، برای افزایش کمی و کیفی تولیدات وتأمین غذای بیشتر و نیز فائق آمدن بر مشکلاتی نظیر کوچک بودن واحدهای تولید کشاورزی، پراکندگی قطعات زراعی ، ناپایداری تولید، تعاونی کردن نظام تولیدکشاورزی در عرصه های مختلف می باشد. بنابراین توجه به تعاونی ها به عنوان یکی از مظاهرفرهنگ همکاری، مشارکت و مساعدت در رفع نیازهای مشترک اعضاء و رفع مشکلات و معضلات اجتماعی جامعه و فعالیت های انسانی ضروری به نظر می رسد . تحقیق حاضر با هدف توافق سنجی دیدگاهی اعضا و غیر اعضای تعاونی های تولیدی زراعی پیرامون هر یک از مؤلفه های تبیین کننده نقش تعاونی های تولیدی زراعی در توسعه پایدار کشاورزی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو گروه زارعین عضوو زارعین غیر عضو تعاونی های تولیدی زراعی می باشد که از بین آن هاn=60 نفر عضو تعاونی های تولیدی زراعی وn= 60 نفرغیر عضو تعاونی های تولیدی زراعی به عنوان نمونه و به طور کاملاً تصادفی انتخاب شدند . اعتبار (روایی) پرسشنامه با نظر متخصصان و استادان گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر مورد تأیید قرار گرفت و به منظور تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) پرسش نامه، ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شدکه مقدار آن در حد قابل قبول ۰/۷۶ بود.برای بررسی میزان توافق از آزمون ناپارامتری من ویتنی استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین اعضا و غیر اعضای تعاونی های تولیدی زراعی نسبت به نقش این تعاونی ها در توسعه پایدار کشاورزی توافق وجود ندارد