سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بهنام طهماسب پور –

چکیده:

تحقیق حاضر باهدف توافق سنجی دیدگاهی اعضا و غیراعضای تعاونیهای تولیدی زراعی پیرامون هریک از مولفه های تبیین کننده نقش تعاونیهای تولیدی زراعی درتوسعه کشاورزی انجام گرفت جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو گروه زارعین عضو و زارعین غیرعضور تعاونیهای تولیدی زراعی می باشد که از بین آنها n=60 نفر عضو تعاونیهای تولیدی زراعی و n=60 نفرغیرعضور تعاونیهای تولیدی زراعی به عنوان نمونه بوطر کاملا تصادفی انتخاب شدند اعتبار روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و استادان گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وائحد شوشتر مورد تایید قرارگرفت و به منظور تعیین قابلیت اعتماد پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شد که مقدار آن در حد قابلقبول ۰/۷۶ بود برای بررسی میزان توافق از آزمون ناپارامتری من ویتنی استفاده شد نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین اعضا و غیراعضای تعاونیهای تولیدی زراعی نسبت به نقش این تعاونی ها درتوسعه کشاورزی توافق وجود ندارد.