سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا گودرزی – استادیار ،دانشگاه گلستان، گرگان، بلوار الغدیر، دانشکده فنی و مهندسی
عظیمه دربیگی نامقی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه پیام نور مازندران، مرکز سا

چکیده:

در این تحقیق چگونگی ساخت لایه های نازک نانو بلوری روی سولفید با روش انباشت شیمیایی ۱ در دمای پایین بر روی زیر لایه ی شیشه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. داده هایXRD نشان می دهدکه نانو بلورهای بدست آمده ،ساختار پلی کریستالی مکعبی دارند. مورفولوژی سطح، همچنین مقدار ناهمواری و متوسط ارتفاع لایه نازک در این نمونه ها با استفاده ازتصاویرAFMاندازه گیری شد. ترکیب درصد شیمیاییEDXاز نمونه ها نشان دهنده ی وجودS و Zn بدون هر گونه ناخالصی است. با استفاده از تصاویر FE-SEMضخامت لایه در حدود۱۶۵nm و مقدارانرژی بند گپ فیلم های ZnS بدست آمده با استفاده از داده های دستگاه اسپکتروفتومتر eV, Uv- Visible 4/56تخمین زده شد.