تهیه ی فهرست منابع

عنوان “منابع” را برای صفحه ی کتابنامه ی خود به کار برید. مدخل ها را بر اساس حروف الفبا مرتب کرده و میان هر کدام به اندازه ی دو خط فاصله قرار دهید. باید هر منبعی را که در متن مقاله ی خود استفاده کرده اید، در فهرست الفبایی منابع در پایان مقاله بیاورید. اولین خط هر مدخل را دقیقا از گوشه ی سمت چپ کاغذ شروع کرده و خط های بعدی آن مدخل را به فاصله ی سه حرف از ابتدای خط بنویسید. (توجه: در سبک MLA به اندازه ی پنج حرف فاصله گذاشته می شود.) در هر منبع، بعد از هر نقطه به اندازه ی دو حرف فاصله بگذارید( به جز میان علائم اختصاری نام اشخاص ).*

کتاب ها:

کتاب (به صورت اصلی)

  • نام نویسنده ( نام خانوادگی را اول ذکر کنید و اولین حرف نام مستعار را استفاده کنید)، سال انتشار (آن را درون پرانتز قرار دهید)، عنوان کتاب (زیر آن خطا بکشید و فقط حرف اول از اولین کلمه را با حروف بزرگ بنویسید)، محل انتشار و ناشر را به گونه ای فهرست وار ذکر کنید. در قسمت نام ناشر، کلماتی نظیر منتشر شده، کمپانی و یا شرکت را حذف کنید اما در عوض، نام کامل آنها را ذکر کنید: هار کورت بریس جووانوویچ؛ انتشارات دانشگاه ایالتی فلوریدا، هاپر کولینز.
  • منابع نوشته شده توسط یک نویسنده و در یک سال را به ترتیب حروف الفبا مرتب کرده و آن را با حروف کوچک (a,b,c) دقیقاً بعد از سال انتشار آنها، علامت گذاری کنید

هنوز در مورد فاصله گذاری بعد از نقطه، اختلاف نظرهایی وجود دارد. در مقالهی موجود در دستنامه ی انتشارات انجمن روانشناسی آمریکا، بعد از هر نقطه یک فاصله به کار رفته است. با این حال، «لزلی کامرون»، مدیر دستنامه ی APA به این نویسنده اطمینان داده است که قانون دو (۲) فاصله بعد از هر نقطه (دستنامه APA) به قوت خود باقی است

  • مدخل هایی با یک نویسنده، پیش از مدخل هایی با چند نویسنده قرار می گیرند و با نام خانوادگی همان نویسنده و بدون در نظر گرفتن سال انتشار، شروع می شوند.

– منابعی که چند نویسنده دارند و اولین نویسنده ی آنها یکی است اما دومین یا دیگر نویسندگان آنها متفاوت است، باید به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسنده دوم مرتب شوند.

بخشی از یک کتاب

فهرستی از این موارد تهیه کنید: نویسنده ( یا نویسندگان)، تاریخ، فصل یا عنوان آن بخشی، ویراستار( نام را به صورت معمول نوشته و قبل از آن “در” [“in” و بعد از آن “(ویراستار)” یا “(ویراستاران)” |”(Eds.)”” or “(Ed) ” بگذارید)، صفحات مربوط به همان بخشی از کتاب که ذکر شده است را داخل پرانتز قرار دهید، محل انتشار و ناشر،

کتاب، کتاب موردی و گلچین ادبی

یک ارجاع اولیه به گلچین ادبی بیاورید، و ارجاع های بعدی را به همان ارجاع اولیه، ارجاع بدهید. توجه: این مدخل ها باید با همه ی مدخل های دیگر در صفحات منابع و مآخذ به صورت الفبایی ترکیب شوند، به طوری که ارجاعات مکرر، قبل و بعد از منبع اولیه ظاهر شوند. سال ذکر شده باید تاریخ انتشار اثر باشد. چنین اطلاعاتی معمولاً در سرنویس، زیرنویس و یا فهرستی از اسامی معتبر در ابتدا یا انتهای گلچین ادبی یافت می شوند.

  • روش دیگری که می تواند جایگزین روش بالا شود، فراهم کردن یک مدخل کامل برای هر یک از نویسندگان ذکر شده از کتاب موردی می باشد (که در این صورت، نیازی به یک مدخل جداگانه نیست).

دایره العمارف:

فهرستی از این موارد تهیه کنید: نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان دایره المعارف (زیر آن خط بکشید)، محل انتشار و ناشر، اگر نامی از نویسنده به میان نیامده، با عنوان مقاله شروع کنید.

نشریات ادواری، ژورنال :

فهرستی از این موارد تهیه کنید: نویسنده، سال انتشار، مقاله بدون علامت نقل قول (فقط حرف اول از اولین کلمه را با حروف بزرگ بنویسید)، نام ژورنال (زیر آن خط بکشید و حرف اول تمامی کلمات اصلی را با حروف بزرگ بنویسید)، شماره ی جلد (زیر آن خط بکشید)، شماره ی صفحات مورد نظر بدون آوردن “ص.” یا ” ص.ص.”.

مجله:

فهرستی از این موارد تهیه کنید: نویسنده، تاریخ انتشار( سال، ماه – اما نه به صورت اختصاری و روز معین برای مجلات فرهنگی و دو هفته نامه)، عنوان مقاله بدون علامت نقل قول ( فقط حرف اول از اولین کلمه را به حروف بزرگ بنویسید) و شمارهی صفحات مورد نظر همراه با “ص.” یا “ص. ص.

روزنامه:

فهرستی از این موارد تهیه کنید: نویسنده، تاریخ انتشار (سالی، ماه، روز) عنوان مقاله (فقط حرف اول از اولین کلمه و اسامی خاص را با حروف بزرگ بنویسید) و بخش مربوط به ان را به همراه تمامی شماره ی صفحات ناپیوسته ذکر کنید.