سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحمید جعفری – استادیار بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه باهنر کرمان
محمد درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد ، دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

در این تحقیق برای اولین بار پوشش نانوکامپوزیتی با زمینه فلزی نیکل حاوی نانوذرات ایتربیا به روش همنشست الکتریکی تهیه گردید. این فرآیند پوششدهی با بکاربردن یک جریان مستقیم در حمام واتز بدون مواد افزودنی و شاملنانوذرات سوسپانسیون ایتربیا و یک دیسک فولادی به عنوان زیرلایه انجام گرفت و سپس خواص پوشش حاصله با پوشش نیکل خالص مقایسه شد. به جهت جلوگیری از آگلومراسیون ذرات، ناشی انرژی سطحی بالا و همچنین دستیابی به یکپوشش همگن قبل از انجام فرآیند پوششدهی از تلاطم آلتراسونیک و درحین فرآیند از همزن مغناطیسی استفاده شد.ترکیب، میکروساختار، مورفولوژی و توپوگرافی سطح به ترتیب با استفاده از آنالیز تفکیک انرژیEDS) تفرق اشعه ایکسXRD)میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) ومیکروسکوپ نیروی اتمیAFM) انجام پذیرفت. مقایسه نتایجبدست آمده نشان داد که همنشست نانوذرات ایتربیا در زمینه نیکل باعث تغییر در نحوه رشد و جهتگیری پوشش میشودنتایج XRD نشان داد که حضور این نانوذرات باعث ریزشدن کریستالهای نیکل و تمایل به ایجاد جهتگیری تصادفی میشود. همچنین بررسیهای مورفولوژیکی و توپوگرافی نشان داد که با حضور نانوذرات، پوشش فشردهتر و زبرتر می-شود. میکروسختی پوششها با استفاده از میکروسختیسنج ویکرز اندازهگیری شد و نشان داد که پوشش نانوکامپوزیتی مقدار سختی بالاتری دارد