سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهسا محمدرضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استاد، گروه پژوهشی بیومواد و مواد دندانی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگ
حسین ادریس – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
رویا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در پژوهش حاضر، فوم بیوسرامیکی نانوساختار از جنس فورستریت به روش قالبریزی ژل تولید و مشخصهیابی شد.مشخصه یابی نانوپودر و فوم تهیه شده با تکنیکهایی چون پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی به انجام رسید وآزمونهای ارزیابی و تعیین خواص مکانیکی و خواص فیزیکی فوم به اجرا درآمد. زیست فعالی فومهای تهیه شده با قرار گیری آن ها در محلول شبیه سازی شده بدن بررسی شد و آزمونهای یون سنجی و طیفسنجی مادون قرمز انجام گردید. تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی، فوم نانوساختار با اندازه حفره بین ۷۵ تا ۱۷۵ میکرومتر را نشان داد. مقدار ماکزیمم استحکام فشاری فوم فورستریت تهیه شده برابر ۳ مگاپاسکال بود که مربوط به نمونه تفجوشی شده در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴ ساعت می باشد. مقادیر میانگین به دست آمده برای تخلخل واقعی و تخلخل ظاهری به ترتیب در محدوده ۷۳ تا ۷۵ و ۶۳ تا ۶۵ درصد محاسبه و تعیین شد. نتایج حاصل از قرار دادن فومهای فورستریتی در محلول شبیه سازی شده بدن نیززیست فعالی خوبی را نشان داد. به نظر میرسد که خواص به دست آمده برای فوم فورستریتی نانوساختار تولید شده میتواند آن را به عنوان کاندید مناسبی به منظور استفاده در کاربردهای مهندسی بافت مطرح سازد