سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

اباذر اسمعلی عوری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
ابوالفضل رنجبر – استادیار دانشگاه شهرکرد
کاظم هاشمی مجد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
نصرت اله نجفی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی حاصلخیزی خاک دشت اردبیل براساس برخیویژگیهای شیمیایی در۱۳۶ نقطه مطالعاتی می باشدکه درابتدا درمحیط نرم افزار ArcGIS درونیابی با کریجینگ بین نقاط صورت گرفت ونقشه اولیه هریک از پارامترها شامل فسفر پتاسیم نیتروژن کربن الی PH,EC تهیه و طبقه بندی شدند سپس از تکنیک AHP برای وزن دهی پارامترها استفاده شد از ترکیب نقشه این پارامتر ها نقشه نهایی حاصلخیزی برای گیاه سیب زمینی تهیه گردید نتایج نشان داد که به ترتیب ۵۲/۴۵ ، ۷/۱۹ و ۴۰/۳۴ درصد از منطقه مورد مطالعه در گروه های خیلی ضعیف و ضعیف متوسط خوب و خیلی خوب از لحاظ حاصلخیزی جهت کشت سیب زمینی قرارگرفتند بنابراین می توان نتیجه گرفتکه تهیه نقشه حاصلخیزی خاک برای محصولات مختلف به شکلی که بیان شد میتواندمارا در مدیریت مناسب اراضی و کوددهی ها کمک نماید.