سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز صاحب زاده – دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید مطهری- زاهدان

چکیده:

باتولیتزاهدان، وسیعترین تودهیآذریننفوذی تشکیلشده در زونجوشخوردهیسیستان، در جنوب شرق ایراناست. اینتودهیآذرین با حوادثپیچیدهیماگمایی که درجنوبغرب – غرب و جنوبتا جنوبشرقزاهدان ، با رخنمونهایی بهصورت تودههایکموسعتپراکنده و تودههایوسیعتر، در میان بلوک افغان و بلو ککویرلو ت سرنوشتمتنوعی از رخدادهایآذرین را به نمایش می گذارد . سن، ترکیب و جایگاه نفوذباتولیت زاهدان در کمپلکسنهبندان نشانمیدهد که خاستگاهتکتونوماگماییتودهیآذریننفوذ یکالکوالکالن و پرآلومین زاهدان حاصل آناتکسیسنگهایرسوبی موجود در پوستهیقارهایکمعمق براثر حرکتهای فشارشی زونهای جانبی دربرگیرندهی این محدودهیزمینساختی و از نوع گرانیتتیپ I میباشد.