سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بیت اللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
سیدمحمد فاطمی عقدا – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
محمدرضا رضائی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، مهندسین مشاور سازه

چکیده:

تهیه و تدوین سناریوی زلزله و شبیهسازی آنچه که در یک رویداد محتمل لرزه ای در گستره یک شهر میتواند روی دهد، مدیران شهری را پیش از رویداد، آمادهتر و گستره های آسیبپذیر را از پیش تعیین محل خواهد کرد. در تحقیق حاضر با دو نگرش استاتیکی و دینامیکی به تدوینسناریوی زلزله پرداخته شده است. در تحقیق حاضر برآورد گسل سناریو، برآورد زمین لرزه سناریو و تدوین سناریو زلزله سه فاز اصلی کار را تشکیل داده اند. در حالت استاتیکی بر اساس مطالعات تحلیل خطر زلزله و محاسبه منحنیهای مشارکت چشمههای لرزه ای، گسل سناریو انتخاب می گردد. بر اساس انتخاب گسل سناریو و توان لرزه زائی آن، زمین لرزه سناریو تعیین میگردد. در نهایت بر اساس مدل استاتیکی و یا دینامیکی(مدل زلزله شناور) بزرگای زلزله سناریو انتخاب و سناریو زلزله برای گستره مورد مطالعه تدوین می گردد. چنین مطالعه ای برای شهر گرگان، با تهیه سامانه لایه های اطلاعاتی مختلف، بطور موردی انجام یافته و نرم افزار با پایه سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه شده است