سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی شاکراردکانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
محسن حاجی پورمنجیلی –
نیلوفر سلطانی –

چکیده:

در تحقیق حاضر فیل مها و پودرهای نانوکریستالیTiO2- CeO 2با نسبت های اتمی Ce/Ti مختلف با روش جدیدی ازفرایند سل- ژل تهیه شدند. برای تهیه ی سل، از آغازگرهای تترا ایزوپروکسید تیتانیوم و نیترات سریم بعنوان منابع تیتانیوم وسریم استفاده شد. رفتار حرارتی پودرها به کمک آنالیز حرارتی مطالعه شد. همچنین ترکیب فازی و رفتار کریستالیزاسیون پودرها به کمک آنالیز تفرق اشعه ی ایکسXRD) بررسی شد. نتایج نشان داد که پودرها در دمای پایین ۵۰۰ درجه ی سانتیگراد کریستاله شدند و ترکیب فازی آنها مخلوط دو فاز روتیلTiO2و سریانیت (CeO 2در دمای ۸۰۰ درجه ی سانتیگراد بود. انرژی اکتیواسیون رشد کریستالیت های روتیل و سریانیت به ترتیب ۸/۳و۷/۴ کیلوژول بر مول محاسبه شدند. آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) نشان داد که لایه های رسوب داده شده با روش غوطه وری دارای ریزساختاری همگن، عاری از ترک با اندازه دان هی نانومتری بودند