سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره جلال – دانش آموخته کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه ص
سیامک حسین نژاد – دانشیار – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

چکیده:

در این پژوهش، آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودرهای تجاری نیکل و منگنزبا نسبت اتمیNi-%55Mn در یک دستگاه آسیای سیارهای انجام شد. سپس پودرهای آسیاکاری شده جهت تکمیل فرایند آلیاژسازی، عملیات حرارتی شدند. جهتمطالعه خواص ساختاری پودرهای آسیاکاریشده از روشهای پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. در مرحله اول آسیاکاری، ذرات درشت گوشهدار حاوی فازهای ریز سفید رنگ مشاهده شدند که با افزایش زمان آسیاکاری اندازه ذرات ریزتر، مورفولوژی ذرات کرویتر و ترکیب شیمیایی ذرات یکنواختترشد. مطابق نتایج xrd با افزایش زمان آسیاکاری، پیک عناصر اولیه ناپدید شده و پس از ۵۰ ساعت پیک مربوط به یک فاز جدید در الگوی پراش ظاهر شده است. عملیات حرارتی پودرهای آسیاکاریشده سبب تکمیل فرایند انحلال و استحاله نظمیابی شده است.