سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیما شیریان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذای
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیات علمی،گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکد
راضیه نیازمند – عضو هیات علمی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد

چکیده:

کاربرد فیلمهای خوراکی روشی است که با توجه به مشکلات مربوط به تولید و مصرف مواد غذایی به ویژه مواردی مانند ایمنی ، کیفیت ، سلامت، وبهداشت، بهبود شرایط ظاهری و بسته بندی مناسب و نهایتا توجه به اقتصاد تولید، میتواند نقش موثری در توسعه صنایع غذایی داشته باشد. هدف ازاین مطالعه بررسی تهیه فیلمهای نشاستهای ترکیب شده با عصاره گیاه اسفند به منظور استفاده در بسته بندی مواد غذایی به جای کاربرد اولیه غیر قابل تجزیه و بازیافت میباشد. بدین منظور عصاره گیاه اسفند در غلظتهای ۱۰و۲۰و۳۰%و پلاستی سایزر ۰۱ % به نشاسته ساگو اضافه شد. در این مطالعه، آزمونهای فیزیکو شیمیایی ،نظیر میزان جذب آبWACعبور دهی نسبت به بخار آبWVP و حلالیت در آب فیلمها مورد بررسی قرارگرفت. اثر غلظت عصاره آبی و الکلی استخراج شده از گیاه اسفند بر خواص ضد میکروبی فیلمهای نشاسته ای نیز به روش انتشار بر سطح آگار در برابرE.coliاندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که غلظت عصاره در محدوده بررسی اثر معنی دار روی میزان جذب آبWAC عبوردهینسبت به بخار آب WVP و حلالیت ندارد (p>0.05) . عصاره الکلی استخراج شده نسبت به عصاره آبی گیاه اسفند خاصیت ضد میکروبی بیشتری دربرابر E.coli از خود نشان داد. بنابراین عصاره گیاه اسفند بدون تغییر معنیدار در خواص عمومی فیلم نشاسته ساگو میتواند از خود خاصیت ضدمیکروبی نشان داده و به عنوان بسته بندی فعال در پوششهای خوراکی و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی عمل کند