سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رزیتا آل بویه – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاددامغان
مریم جوکار –

چکیده:

درسالهای اخیرفناوری نانو به طور فزاینده ای درصنایع غذایی به ویژه به منظور افزایش امنیت غذایی استفاده شده است به عنوان مثال تولید فیلمهای خوراکی که دارای ویژگیهای ضدمیکروبی نفوذپذیری مطلوب برای حفظ کیفیت ماده غذایی دربرابر عوامل میکروبی ومکانیکی خارجی از کاربردهای این دانش درزمینه امنیت غذایی هست دراین تحقیق فیلم زیست تخریب پذیرنشاسته ساگوساپورت شده با ترکیبات نانومیله های اکسید روی درغلظت های ۰-۱-۳-۵درصد به روش کاستینگ تهیه گردید و اثرات افزودن ترکیبات نانو برخواص ضدمیکروبی نفوذپذیری به بخار آب و جذب اشعه UV مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازآزمایشات نشانداد که با افزایش غلظت نانومیله های اکسید روی میزان عبوردهی نسبت به بخار اب به طور معنا داری p<0.05 کاهش می یابد همچنین اثرات افزودن نانوبرخواص ضدمیکروبی فیلم ها نیز به روش انتشار برسطح آگار اندازه گیری گردید و نتایج نشان داد افزودن نانومیله های اکسید روی خاصیت ضدمیکروبی درفیلم ها ایجاد نموده و فیلم ها دربرابر S.aureus E.Coliاز خود مقاومت نشان میدهند