سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
زهرا شریفی – دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در این تحقیق واکنش تجزیه فوتوکاتالیستی رنگ آزوی اسید یلو۳۶ (AY36) در آب با استفاده از فوتوکاتالیست ZnFe2O4درمجاورت گاز اوزون مورد بررسی قرارگرفته شده است.نتایج نشان داد که فوتوکاتالیست مذکور، دارای فعالیت بالایی بوده است و کاهش غلظت رنگ بسیار سریع اتفاق افتاد برای بررسی کاهش غلظت رنگ از دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-UIS استفاده شده است . برای شناسایی کاتالیست های تهیه شده از تصاویر SEM وهمچنین از طیف XRD استفاده شده است. آزمایش های انجام شده حداکثر فعالیت فوتوکاتالیستی را در غلظت ۱۲۵ppm کاتالیست نشان داد و نتایج قابل قبولی از این بررسی ها بدست آمد.تاثیر عوامل عملیاتی واکنش در تجزیه فوتوکاتالیستی نظیر pH، غلظت اولیه رنگ ، مقدار فوتوکاتالیست و دمای واکنش مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده روشی برای تجزیه فوتوکاتالیستی با استفاده از کاتالیست ZnFe2O4 بدست آمد که می توان با گسترش آن به شکل صنعتی، از این روش برای تجزیه فاضلاب های رنگی کارخانه جات نساجی استفاده نمود.