سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم دهقان نیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم واشقانی فراهانی – اعضاهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
فریبا گنجی –

چکیده:

هیدروژله ای درجاتشکیل شونده بهدلیل شکل گیری درشرایط متعارف رفع نیاز به جراحی و ایجادپروفایل رهایش طولانی مدت و تقریبا یکنواخت گزینه ای مناسب برای دارورسانی هستند یکی از روشهای ایجاد هیدروژل تزریقی ژل شده به وسیله آنزیم استکه عملکرد اختصاصی آنزیم ها یکی ازمزیت های این روش استدراین مطالعه هیدروژلی تزریقی ازصمغ کتیرا یکی ازپلی ساکاریدهای فراواندرایران به روش آنزیمی با استفاده از هرس ردیش پراکسیداز درحضور پراکسیدهیدروژن تهیه شد نتایج آزمایشگاهی نشان داد که زمان ژل شدن وابسته به غلظت پلیمر و نسبت پراکسید هیدروژن و آنزیم به تیرامین از ۲۰تا۸۶ ثانیه متغیر است.