سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد مهدوی شهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
حسین درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن عاقل – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین تحقیق که درزمینی به مساحت ۱۲ هکتارانجام شدپس از نمونه گیری از خاک ۴۸نقطه از زمین و تعیینموقعیت جغرافیایی نقاط توسط GPS گل اشباع تهیه شدودر آزمایشگاه EC,PH مربوطه بهرنمونه اندازه گیری شد سپس داده ها وارد نرم افزار ARC VIEWGIS شده و نقشه EC,PH مزرعه تهیه شد درپایان با توجه بمقادیر مطلوب EC,PH برای گیاهان مختلف و مقایسه آن با نقشه های تهیه شده بهترین گیاهان از لحاظ سازگاری با شوری خاک برای نقاط مختلف مزرعه معرفی شد میتوان عملکرد گیاهان مختلف موجوددراین مزرعه و کاهش محصول دراثر شوری خاک را مورد بررسی قرار داد همچنین از نقشه های تهیه شده می تواندراصلاح خاک به روش کشاورزی دقیق بهره برد.