سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمدعلی فیروزی – هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
ایوب تقی زاده – هیئت علمی دانشگاه شهید چمران
رامین مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS

چکیده:

درسالهای اخیرتکنولوژی سنجش ازدورتقریبا دربسیاری زمینه ها استفاده شدهاست و به عنوان یک روش کاردرایجاد و بروز کردن داده ها دربسیاری از کشورهای جهان مورد توجه بوده است با این حال مطالعات برای استخراج دمای سطحی زمین Land Surface Temperature به ویژه درایران از طریق باندمادون قرمز تصاویر ماهواره ای محدود بوده و تاکنون گامهای نخستین دراین زمینه برداشته شده است این مقاله با استفاده از تصویر ETM+ ماهواره لندست و روش Emissivity Normalization Method ( NOR و Emissivity Refrence Chanel ( REF به تهیه نقشه حرارتی ازشهراهواز پرداخته است نتایج بدست آمده با داده ی ایستگاه هواشناسی جهت ارزیابی صحت مقایسه شد نتایج نشان میدهد که خروجی این روشها درترکیب با داده های دیگر می تواند برای پیدا کردن راه حلهایی برای مسائل جزیره حرارت شهری استفاده شود.