سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیکروز باقری – دانشجوی سابق دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران، پژوهشگر م
حجت احمدی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
سید کاظم علوی پناه – استاد سنجش از دور دانشگاه تهران
محمود امید – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور تهیه نقشه کود نیتروژن با استفاده از تصویر ماهواره ای ASTER نجام شده است. منطقه مورد مطالعه، یک مزرعه ذرت ۲۳ هکتاری در شهرستان پاکدشت انتخاب شدو عملیات نمونه برداری همزمان با عیور ماهواره از منطقه صورت گرفت. تعداد ۵۳ نمونه با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی منظم انتخاب شدند. درصد مقدار نیتروژن نمونه ها، با استفاده از روش کجدال به دست آمد. خطای تصحیح هندسی تصویر، برابر با ۰/۲ پیکسل بود. به منظور تخمین مقدار نیتروژن، شاخص های NDVI و MSAVI2 و MCARI2 و MTVI2 محاسبه شدند. نتایج نشان داد که شاخص ها دارای همبستگی با مقدار نیتروژن بوده و شاخص MTVI2 با ۰/۸۷=R2 بالاترین همبستگی را نشان داد. برای تهیه نقشه کود نیتروژن، از روش طبقه بندی نظارت شده نقشه بردار زاویه طیفی استفاده شد. دقت کلی ۹۷/۵۳ درصد و ضریب کاپا ۰/۹۶۶۹ به دست آمد. بر اساس نتایج طبقه بندی سه سطح نیتروژن در مزرعه شناسایی شد. همچنین نتایج نشان داد ۱۵/۸ و ۲۵/۲ و ۵۹ درصد از سطح مزرعه به ترتیب مقادیر زیاد، متوسط و کم نیتروژن را دریافت کردند. با توجه به وجود تغییرات زیاد نیتروژن در مزارع، تهیه نقشه کود نیتروژن به منظور مدیریت دقیق توزیع کود نیتروژن ضروری است.