سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مینا پاکروان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق
اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق ا

چکیده:

این تحقیق با هدف تهیه نقشه کاربری اراضی و مقایسه روش های تفسیر چشمی با طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده در حوزه آبخیز شیروان دره سی با استفاده از تصویر ماهواره لندستTM و Google earth انجام شد. بعد از انجام مراحل پیش پردازش و پردازش تصویر، تجزیه و تحلیل و تلفیق آن با اطلاعات جانبی مانند نقشه مدل رقومی ارتفاع و شیب و کنترل زمینی، نقشه کاربری اراضی با در نظر گرفتن طبقات مرتع، باغ، کشت آبی، کشت دیم، مسکونی و مسیله با سه روش فوق تهیه گردید. نتایج همانگونه که انتظار می رفت نشان داد که نقشه تهیه شده از تصاویر با قدرت تفکیک بالای Google earth توان بسیار بالاتری در مقایسه با سنجنده TM برخوردار است و با استفاده از آن می توان کاربری ها را بهتر تفکیک و طبقه بندی نمود. محاسبه صحت و دقت نقشه های تهیه شده انجام و نتایج با هم مقایسه شد. با توجه به نتایج، صحت تفسیر چشمی Google earthبا دقت ۳۰/۹۰ درصد و کاپای ۹۲/۹۳ درصد بالاترین دقت و پس از آن صحت تفسیر چشمی تهیه شده از تصویر TM با دقت ۳۰/۸۹ درصد و کاپای ۹۴/۹۳ درصد، و نقشه تهیه شده به روش طبقه بندی نظارت نشده با صحت ۸۹/۲۳ درصد و کاپای ۱۲/۲۴ درصد کمترین دقت را داشته است.