سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صبوری – استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گن
حسین علی فلاحی – کارشناس ارشد زراعت و محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس، سازمان

چکیده:

یک جمعیت F2:3 حاصل از تلاقی دو رقم ایندیکا شاه پسند و IR28 برای مکان یابی صفات زراعی در برنج استفاده شد. نقشه پیوستگی حاصل از ۳۳ نشانگر ریز ماهواره حدود ۳۳۶ سانتی مورگان از نقشه برنج را روی کروموزوم های یک و شش پوشش داد. تعداد دانه پر، ارتفاع گیاه، طول خوشه، تعداد خوشه، وزن دانه و وزن خوشه مکان یابی شد. سه QTL برای تعداد دانه پر روی کروموزوم های یک (دو QTL) و شش ردیابی شد. همچنین سه QTL روی کروموزوم های یک و شش برای تعداد خوشه و یک QTL برای ارتفاع گیاه، وزن خوشه و طول خوشه روی کروموزوم شش و برای وزن دانه روی کروموزوم یک ردیابی شد. آلل های IR28 در qFG-1a، qFG-1b و qFG-6 تعداد دانه پر را افزایش داد. از بین QTLهای ردیابی شده، سه QTL به ترتیب برای تعداد دانه پر(qFG-1a)، طول خوشه (qLP-6) و وزن دانه (qWG-1) بزرگ اثر تشخیص داده شدند و به ترتیب ۳۳/۱۴، ۴۵/۱۲ و ۹۹/۱۱ درصد از تغییرات فنوتیپی را توجیه نمودند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که QTL های جدید ردیابی شده نقش مهمی را در رشد جمعیت برنج بازی می کند.