سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
سمیه بیرانوند – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی از دانشگاه شیراز
محمد حسن طیبی – دانشجوی دکتری زمین شناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش، به منظور تهیه نقشه پوشش زمین پیرامون دریاچه بختگان استان فارس و تعیین تغییرات آن در بازه زمانی ۲۰۰۷-۲۰۰۵ از روش ترکیبی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. بدین منظور پس از انجام تصیحیحات هندسی و جوی، تصویرهای ماهوارهای با استفاده از الگوریتم بیشترین احتمال در پنج رده پهنه آب، زمین زراعی، بوتهزار، زمین بایر و شورهزار ردهبندی و نقشه پوشش منطقه تهیه شد. سپس به منظور برآورد آماری تغییرات در بازه زمانی ۲۰۰۷-۲۰۰۵ خروجی دادهها با استفاده از روش ردهبندی پس پردازشی مقایسه شدند. این مطالعه نشان داد تغییر پوشش زمین پیرامون دریاچه با تغییر پهنه آب دریاچه در ارتباط میباشد و هر گاه در این بازه زمانی مساحت پهنه آب کاهش مییابد مساحت زمین بایر و پهنه شورهزار افزایش نشان میدهد که بیانگر خشک شدن دریاچه است. مقایسه پهنه آب دریاچه در فاصله زمانی ۲ ساله نشان دهنده کاهش کلی مساحت آن به میزان ۳۴۰ کیلومتر مربع است.