سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره سادات قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
اردوان قربانی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
اباذر اسمعلی عوری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

برای تهیه نقشه پراکنش گیاه مرتعیDactylis glomerata از خانوادهGramineae با استفاده از سیستم موقعیت یاب مکانی GPS)موقعیت نقاط نمونهبرداری به صورت تصادفیسیستماتیک در سطح شهرستان خ لخال ثبت و با استفاده از نرم افزارOziExplorerداده هایGPSبه محیطGIS انتقال و نقشه پراکنش گونه به صورت نقطهای تهیه شد . سپس نقشه مدل رقومی ارتفاع تهیه و از آن نقشه های شیب و جهت استخراج گردید. نتایج نشان داد در حدود ۶۱,۷ درصد سطح شهرستان این گونه انتشار دارد . این گونه عمدتا در ارتفاع ۱۱۷۶ تا ۲۶۰۰ متر از سطح دریا و غالبا در شیبهای ۱۰ تا ۱۸ درصد و در جهات غربی بیشترین انتشار را دارد