سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید محمدی اسکویی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند ، دانشجوی دکترای مه
سولماز بابکان – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند ، دانشجوی دکترای مه

چکیده:

در این مقاله به شناسایی کانیها در منطقه شمال غربی ایران، لاهرود، با استفاده از روشهای پردازش تصویر فراطیفی پرداخته شده است. توانایی سنجندههای فراطیفی در جمع آوری اطلاعات قابل توجه طیفی از سطح زمین، دانشمندان را در دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در زمینهها مختلف مانند مدیریت منابع، کشاورزی،اکتشافات معدنی و … کمک میکند. مشکل اساسی در تصویربرداری فراطیفی وجود پیکسلهای مخلوط است که بعلت دقت مکانی اندک سنجندهها اتفاق میافتد. بدین ترتیب اثر طیفی هر پیکسل، ترکیبی از اثرات طیفی اعضای سازنده خواهد بود. بنابراین ناگزیر از شناسایی اعضای سازنده و نیز کسرهای فراوانی مربوطه در هر پیکسل میباشیم. امکان وجود پیکسلهای خالص در منطقه، بویژه در زمینه شناسایی کانیها، عملاً غیرممکن است. یکی از روشهایی که بطور گسترده برای حل این مسئله و شناسایی اجسام کوچکتر از دقت مکانی سنجنده ها مورد استفاده قرار میگیرد، مدل اختلاط خطی است که پس از تعیین اعضای انتهایی، امکان برآورد ضرایب اختلاط در پیکسلها را نیز فراهم میکند. در این مطالعه ابتدا مراحل پیش پردازش شامل تصحیح اتمسفری، توپوگرافی و شناسایی باندهای طیفی بد بر دادههای فراطیفی منطقه مطالعاتی اعمال و سپس به شناسایی و تهیه نقشه پراکندگی کانیهای موجود در منطقه پرداخته شده است. در نهایت صحت نتایج حاصل توسط نقشههای زمین شناسی منطقه مورد بررسی قرار گرفتهاند.