سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه پیام نور مرکز تهرا
حمیدرضا پیروان – استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران، ایران
سیدجواد مقدسی – استادیار، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران
سیدرضا مهرنیا – استادیار، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در قوس ولکانو- پلوتونی طارم قرار گرفته و به دلیل وجود سیست مهای پورفیری وهیدروترمال، تود ههای نفوذی اسیدی تا حدواسط، سن گهای ولکانیکی، مناطق وسیع آلتراسیون و موقعیتتکتونیکی، منطق های مناسب جهت تهیه نقشه پتانسیل معدنی ذخایر اپ یترمال با نگرشی ویژه بر آنومالی طلام یباشد. لای ههاى اطلاعاتی مورد استفاده در این تحقیق، شامل نقش هها ی زمی نشناسى، تصاویر ماهوار هاى،داد ههاى اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراه های و داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه می باشد. لای ههای مذکور درمحیط نرم افزاریGIS پردازش و با روش مدل سازی منطق فاز ی، تلفیق شدند و نهایتاً نقشه پتانسیل معدنی منطقه تهیه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، به دلیل وجود سنگ میزبان مناسب، گسترش آلتراسیون، عملکردساختارهای گسلی و وجود آنومالی های طلا و عناصر ردیاب آن، مناطق مستعد ذخایر اپ یترمال در مناطقزاجکندی در شمال، کوهیان در شرق و گلستان آباد در جنوب غربی برگه طارم جهت بررسی پتانسیل معدنیطلای اپی ترمال به صورت میدانی پیشنهاد شده است.