سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دلارام ضیایی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، معاونت پژوهشی
سید جمالالدین خواجه الدین – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، معاونت پژوهشی

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه تفکیک اراضی شور و قلیایی از طریق داده های ماهواره ای به روش شبکه عصبی مصنوعی میباشد. تصاویر سنجنده Aster جهت تحقق اهداف مطالعه انتخاب گردید. تصاویر، تصحیح هندسی شده و بهترین ترکیب باندی برای ساخت FCC جهت طبقه بندی نظارت نشده استفاده شد. در هر خوشه طیفی۶ نقطه انتخاب و با GPS مکانیابی و خاک سطحی نمونه برداری شد و مورد آزمایش قرار گرفت. بر روی تصاویر پردازشهایی لازم جهت تهیه نقشهصورت گرفت. تهیه نقشه های با دقت بالا از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شدکه از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه است.