سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاو.رزی آذربایجان شرقی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ساختار فضائی عوامل حاصلخیزی خاک جهت تخمین بنیه غذایی خاک ها، بهینه کردن توصیه ۱ کیلرومتر( از × کودی و تغذیه گیاهی در شهرستان هریس اجرا شد. ابتدا تعداد ۰۴۴ نمونه مرکب خاک به صورت شبکه بندی ) ۱مزارع گندم این شهرستان تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد موقعیت نقاط نمونه برداری با استفاده از دستگاه موقعیت یراج جهانی ثبت گردید سپس با بکارگیری نرم افزار ILWIS3.3 نقشه های سطحی هر یک از عوامل حاصلخیزی خاک تهیه، و پهنه بندی هرکدام از این عوامل بر اساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آج کشور تهیه شد. نتایج حاصله نشان د اد کره بری از ۹۵درصد اراضی دارای میزان کربن آلی کمتر از یک درصد و فسفر قابل جذج نیز در بی از ۵۹ درصد اراضی در حد متوسط ۱۰-۵قسمت در میلیون( ارزیابی شد اما پتاسیم قابل جذج درقست اعظم این خاکها بی از حد ۰۴۴ پی پی ام می باشد. از لحاظ عناصرر ریز مغذی بترتیب کمبود آهن، روی، و منگنز در این اراضی شایع بوده اما به لحاظ مس در این اراضی کمبودی مشاهده نشد