سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین حاجی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
سیدمحمد مهدوی شهری –
حسن صدرنیا – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر علوی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کشاورزی دقیقمدیریت دقیق گیاه و خاک مطابق با شرایط متغیر یک مزرعه است که به آن کشاورزی موضعی نیز می گویند نهاده های تولید محصول که درحال حاضر به روش میزان متغیر بکارمیرود شامل کود شیمیایی افت کش ها و بذر میب اشد کنترل ادوات و نهاده ها توسط دو روش همزمان و نقشه مبنا صورت میگیرد درروش نقش مبنا که دراین تحقیق استفاده شد ابتدا خصوصیات خاخک توسط حسگرها یا نمونه برداری مشخص و با استفاده از سیستم های GIS,GPS نقشه های مربوط تهیه شده و با مقایسه نقشه ها عواملی که برتولید بهینه تاثیر گذار بوده مشخص می شود دراین تحقیق که برروی ۱۲هکتار ازمزرعه دانشگاه شهیدباهنر کرمان انجام شد ابتدا محدوده زمین به ۴۸ قسمت تقسیم شد پس از نمونه گیری از خاک هرقسمت و تعیین موقعیت جغرافیایی با استفاده از GPS و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه دو عنصر اصلی خاک یعنی فسفر و پتاسیم و همچنین PH,EC اندازه گیری شد با استفاده ازنرم افزار SURFER,arc view نقشه های مربوطه کشیده شد درمرحله دوم از عملکرد یونجه در ۱۰ قسمت نمونه برداری و تراکم خاک با دستگاه پنترولاگر اندازه گیری شد.