سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین رضا مقدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
بهرام ثقفیان – اعضای هیات علمی گروه عمران آب،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

فرسایش آبی یکی از مهمترین مشکلات محیطی درنقاط مختلف دنیا می باشد برآورد دقیق این فرسایش و ترسیب برای ارزیابی پتانسیل هدررفت خاک و ظرفیت ذخیره سدها و نیز اعمال روشهای مدیریتی مناسب دریک منطقه بسیار مهم می باشد مدل Water Erosion ( WEPP Prediction Project یک مدل رایانه ای استکه می تواند فرسایش و ترسیب را برروی دامنه ها درحوضه آبخیز براساس هرواقع بارش و یا درسالهای متوالی براورد کند هدف ازاین تحقیق براورد میزان رسوبدهی به صورت پیوسته درحوضه کسیلیان واقع درشمال ایران می باشد دربررسی میزان رواناب و رسوبدهی مرتبط با وقایع بارش درسال ۲۰۰۰ با استفاده از نرم افزار BPCDG و مدل WEPP جمعا تعداد ۵۶ واقعه بارشی )P>5mm شناسایی گردید آنالیز حساسیت نتایج نشان دادکه رسوبدهی بیشتر به فرسایش بین شیاری و رواناب به هدایت هیدرولیکی موثر حساستر می باشد.