سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم آذین مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
عبدالرضا بهره‏مند – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
آتنا کبیر – دانش آموخته دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واح

چکیده:

با گسترش تکنولوژی GIS، دسترسی گسترده و مدیریت بر پارامترها و متغیرهای هیدرولوژیکی مکانی، امکان پذیر شده است. این تکنیک‏ها شیوه‏های بسیار کارآمد، موثر و مقرون به صرفه‏ای جهت مطالعه سیستم‏های هیدرولوژیک فراهم نموده و در گسترش مدل‏های توزیعی مکانی در بستر GIS که به صورت واحدهایی در سطح پیکسل در کنار داده‏های هیدرولوژی قرار می‏گیرند، سهم بسزایی دارد. در این مطالعه از مدل هیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpaاستفاده شده که جریان رودخانه را با گام زمانی روزانه یا ساعتی شبیه‏سازی می‏کند، و با استفاده از این مدل و تکنیک‏های GISنقشه ظرفیت ذخیره چالابی تهیه می‏شود. فرآیندهای هیدرولوژیکی که مدل در نظر می‏گیرد عبارتند از :بارش، ذوب برف، ذخیره برگابی، ذخیره چالابی، روانآب سطحی، نفوذپذیری، تبخیر و تعرق، نفوذ عمقی، جریان زیر سطحی، جریان آب زیرزمینی و بیلان آب. کلیه پارامترهای هیدرولوژیک مدل بصورت توزیعی- مکانی بوده و به صورت نقشه قابل ارائه می‏باشند. از مهمترین این پارامترها، ظرفیت ذخیره چالابی حوزه می‏باشد. در این مقاله طرز تهیه نقشه ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز دینور با وسعت ۴۹/۱۷۳۱ کیلومتر مربع واقع در استان کرمانشاه توضیح داده می‏شود. بطور خلاصه می‏توان گفت که این پارامتر در مدل WetSpa براساس سه نقشه پایه کاربری اراضی، خاک، شیب و با استفاده از جداول تلفیق کننده و جداول پیش فرض در مدل استخراج می‏گردد.