سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قباد جلالی – مربی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
ناصر برومند – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
صالح سنجری – مربی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده:

پایش و مدیریت شوری یکی از مهمترین مسائل کشاورزی مدرن میباشد. تهیه نقشه شوری خاک برای مدیریت ویژه مکانی اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا نمکهای محلول اضافی در ناحیه توسعه ریشه میتواند مشکلاتی برای رشدگیاه ایجاد نماید. در همین راستا، زمین آمار یکی از روشهایی است که امروزه در جهت بررسی تغییرپذیری مکانی ویژگیهای خاک بهکار میرود. در این تحقیق ۸۱۱ نمونه خاک سطحی از شرق استان مازندران جمع آوری گردید.همبستگی مکانی متغیر شوری و بهترین مدل برازش داده شده )مدل گوسی( بوسیله واریوگرام مشخص و دامنه موثر برای این متغیر ۳۲ کیلومتر بدست آمد. بهمنظور تعیین نقشه پراکنش این متغیر، روش های درون یابی کریجینگ،عکس فاصله وزنی (IDW) و اسپلاین (RBF) مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین دقت این روشها از طریق معیارهای آماری دقت (MAE) ، انحراف (MBE) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هر چه بهسمت دریا پیش میرویم شوری اراضی افزایش مییابد که این بهدلیل حمل قطرات آباز سطح دریاچه خزر توسط باد میباشد. بنابراین، تهیه نقشه شوری خاک بهمنظور ارائهی برنامههای مدیریتی بهتر ضروری میباشد.