سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم ادراکی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
فرشید حشمدار – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

از مهمترین عوامل مؤثر در بروز سیلاب ها،شرایط خاک و کاربری های مختلف اراضی می باشنند،که مستقیما روی میزان نفوذ آب تاثیر می گذارند،ب عبارت دیگر شماره منحنی سطح هر حوض نشانگر رفتار هیدرولوژیکی آن حوض درمواقع بارندگی است.این مطالع بر روی حوض آجی چای انجام شده است و هدف از آن ترسیم نمشن شنماره منحنی حوض می باشد ک در این راستا از سامان پرازش اطلاعات مکانی استفاده شد وممندار متوسنط وزننی شنماره منحنیحوض حدود ۳٫۱۸ برآورد گردید و بیشترین سطح حوضن دارای شنماره منحننی ۸۴ می باشند.نتایج نشان داد کن بیشترین ممدار شماره منحنی رواناب در شرایط رطوبتی متوسط در منطم مورد مطالع ۹۲ و کمترین مقدار ۵۵ میباشد. بالا بودن ممدار متوسط وزنی شماره منحنی حوض نشانگر نفوذپذیری کم حوض می باشد. ب این دلیل احتمال وقوع سیلاب بر اثر نفوذ کم در خاک حوض بالا می رود