سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه حاجی آبادی – دانشجوی ارشد زهکشی دانشگاه زابل،کارشناس گروه مهندسی آب دانشگاه بیرج
شایان شامحمدی – دانشیارگروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
جابر سلطانی – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه زابل،
مصطفی یعقوب زاده – دانشجوی دکتری زهکشی شهیدچمران اهواز

چکیده:

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور تخمین رواناب حوضه آبریز در سالهای اخیر افزایش یافته است، این امر به خاطر آنست که مدلهای بارش – رواناب هر دو تغییرات ژئومورفولوژی و مکانی را شامل می شود. در این تحقیق، نقشه شماره منحنی رواناب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره لندست در یکی از حوضه های آبریزخراسان جنوبی تهیه شده است. شماره منحنی رواناب بر اساس فاکتورهایی مانند گروه هیدرولوژی خاک،کاربری اراضی، پوشش زمین و شرایط هیدرولوژیکی تعیین می شود. نقشه وضعیت پوشش زمین با کمک شاخص پوشش گیاهی تفاوت نرمال شده (NDVI) تهیه شده و سپس به سه کلاس مرتع خوب، متوسط و ضعیف تقسیم بندی می شود. نقشه کاربری اراضی حوضه با استفاده از داده های ماهواره لندست (ETM+) و بازدید صحرائی و به کمک نرم افزار ERDAS تعیین می شود و نقشه گروه هیدرولوژیکی خاک به کمک نقشه های خاک، شیب، کاربری اراضی، تشکیلات زمین شناسی و بازدیدهای صحرائی تهیه می گردد. نقشه شماره منحنی رواناب با استفاده از جدول SCS و نرم افزارهای GIS تعیین می گردد. شماره منحنی به دست آمده به عنوان ورودی در اکثر مدلهای تخمین رواناب حوضه مورد استفاده قرار می گیرد.