سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد درینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
الهام رفیعی ساردوئی – دانشجویکارشناسی ارشد آبخیزداری
سمیه طالب دنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
نجمه فاریابی – کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

فرسایش بادی عبارت از کنده شدن برداشت انتقال حمل و رسوبگذاری خاکهای یک منطقه توسط باد می باشد بادردرصورتی موجب فرسایش شدید می گردد از سرعت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و مانعی جدی درمسیرش وجود نداشته باشد این امر درمنطقه طرح مدیریت مناطق بیابانی جنوب کرمان بوضوح قابل مشاهده میباشد دراین مطالعه برای برآورد شدت فرسایش و میزان رسوبدهی ناشی از فرسایش بادی درمنطقه عنبرآباد از روش IRIFER استفاده شد بدین صورت که رخساره های فرسایشی و اراضی زراعی که نقشه پایه برای این مطالعه محسوب می شود مشخص گردید سپس به منظور بررسی شدت فرسایش بادی عوامل نه گانه مربوط به روش اریفر دررخساره ها و اراضی زراعی مورد امتیاز دهی قرارگرفت و همچنیندرجه میزان رسوبدهی مورد محاسبه قرارگرفت و درپایان نقشه شدت فرسایش بادی به روش مذکور تهیه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که شدت فرسایش و رسوب توسط باد در ۹۴/۴ درصد منطقه متوسط و ۴/۲۴ درصد خیلی زیاد است با توجه به اینکه فرسایش بادی درمنطقه بیشتر متوسط میب اشد و این منطقه جز مناطق مسکونی می باشد باید اقداماتی درجهت جلوگیری از فرسایش درمنطقه صورت گیرد.