سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیده سفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
رضا یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
حسین سلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
الهام رفیعی ساردویی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

خاک یکی از مهمترین اجرای منابع طبیعی محسوب میشود فرسایش خاک پدیده ای اجتناب ناپذیر است که بصورت تشدید شونده منجر به تخریب خاک می شود این فرایند درمناطق خشک و نیمه خشک که اکوسیستمی شکننده دارند شدیدتر است شناخت مناطق مستعد فرسایش برای انجام عملیات حفاظتی امری ضروری است دراین پژوهش محدوده حوزه آبخیز آصفاک بشرویه با وسعتیدرحدود ۱۵۶۰۶/۶۳ هکتاردربخش غربی شهرستان بشرویه انتخاب گردید نخست با استفاده از مدل EPM مقدار فرسایش و رسوب ویژه حوضه مورد مطالعه محاسبه شدو نقشه شدت فرسایش در محیط GIS ترسیم گردید و با شناسایی مناطق مستعد فرسایش اولویت بندی برا یعملیات حفاظتی انجام گرفت دراین حوزه با توجه به بررسی های به عمل آمده ۸ تیپ و ۱۳ رخساره فرسایشی شناسایی و تفکیک گردید همچنین این حوزه دارای ۱۴ زیرحوزه هیدرولوژیک و ۱۵زیرحوزه غیرهیدرولوژیک میب اشد.