سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد صدر – کارشناس ارشد مهندسی عمران-آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین قربانی زاده خرازی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت
علی صارمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
احسان دریکوند – عضو هیأت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

با توجه به اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین واقع شده است، ضرورت مطالعه پارامترهای هواشناسی اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر این اساس برآورد دقیق پارامترهای هواشناسی نظیر حداکثر بارش محتمل PMP)و ترسیم خطوط همباران بر اساس آن در حوضه های آبریز سراسر کشور نقش مهمی در بهینه کردن هزینه ساخت سدها و همچنین بهره برداری بهینه از سدها،پیش بینی و جلوگیری از سیلاب های مخرب،تامین آب شرب،کشاورزی و صنعت وهمچنین پیش بینی خشکسالی دارد.بدین منظور پس از شناسایی ایستگاههای هواشناسی،آمار و اطلاعات آنها جمع آوری شده،سپس کنترل وبرای یک دوره آماری مشخص،تطویل می گردد.با توجه به اینکه هدف تعیین حداکثر بارش محتمل درحوضههای آبریز و ترسیم خطوط همباران از روی آن می باشد،می توان به کمک میانگین بلند مدت ایستگاهها و تعیینPMPاز روی آن،منحنی های همباران را به وسیله دو نرم افزارGIS و SURFER رسم نمود.